GGD rapporten

De rijksoverheid stelt aan kinderdagverblijven kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en klachtenregeling. Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

Het kinderdagverblijf is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspecties uit en beoordeelt of kinderdagverblijven aan de gestelde eisen voldoen.


De inspectierapporten worden allemaal gepubliceerd op de website Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Als u hier klikt wordt u verwezen naar deze pagina en kunt u de desbetreffende locatie opzoeken.