Peutergroep 2-4 jaar De Akker

Wij bieden de peutergroep (voorheen peuterspeelzaal) dagelijks aan van 08.30 - 12:30 uur. Brengen kan om 8:30 uur en ophalen is mogelijk tussen 12.15 en 12.30 uur. Op deze manier sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de schooltijden.
De peutergroep biedt peuters van 2 tot 4 jaar een eigen pedagogische omgeving in aanvulling op de thuissituatie en een fijne plek om te spelen. Spelen is de kern en de kracht van de peutergroep. Peuters ontwikkelen zich immers via spel. Spelenderwijs en samen met andere kinderen en leidsters doen kinderen allerlei ervaringen op en vergroten ze hun woordenschat. Op de peutergroep ontdekt een peuter dat de leidster en de andere kinderen in de groep prima gezelschap zijn en dat het zonder ouders ook veel plezier kan beleven.

Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van taal, spel en sociale-, creatieve-, motorische- en cognitieve (kennis) vaardigheden. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Een dagdeel op de peutergroep bestaat uit een aantal vaste onderdelen, waaraan kinderen structuur ontlenen. Vaste onderdelen zijn: vrij spelen, kringactiviteiten met aandacht voor zingen, verhaaltjes vertellen, boekjes lezen en groepsspelletjes, een moment van eten en drinken, buiten spelen en creatieve activiteiten. Daarnaast is er een aantal wisselende activiteiten, zoals een bezoekje aan de bibliotheek, kinderboerderij of speeltuintje. Bij onze peutergroepen staat het spelen voorop.

Thema's
Rondom thema’s wordt aan verschillende ontwikkelingsgebieden gewerkt. De bekende thema’s zijn natuurlijk de feestdagen en de seizoenen. Maar ook onderwerpen als ziek zijn, water, kleur, de brandweer e.d. kunnen in een thema meer verdieping krijgen. Op de peutergroep wordt de zelfredzaamheid van het kind vergroot. Het wordt gestimuleerd zoveel mogelijk zelfstandig een aantal handelingen uit te voeren, zoals zelf de jas ophangen, tasje ophalen, aan- en uitkleden. De peutergroep is ook een plaats waar in een vroeg stadium onzekerheden in de ontwikkeling van een kind gesignaleerd kunnen worden. De medewerkers zullen hierover altijd contact met ouder(s) opnemen. De intern begeleider, die gespecialiseerd is in de zorg voor kinderen, kan in overleg worden ingeschakeld. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen ons kindcentrum dragen we zorg voor de juiste begeleiding.
Elk kind mag zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo ontwikkelen. We werken met de VVE-methode Peuterplein: de pedagogisch medewerksters zijn in het bezit van een Peuterplein-certificaat.

Tarief
Een peuterarrangement is 2 ochtenden per week en heeft een uurtarief van € 8,63. De kosten worden omgerekend naar een maandbedrag dat verdeeld is over 12 maanden. Indien u tweeverdiener bent en recht heeft op kinderopvangtoeslag, kunt u dit aanvragen bij de Belastingdienst. Bent u eenverdiener of heeft u geen inkomen, dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de gemeente afhankelijk van uw inkomen. Onze afdeling Klantenservice informeert u graag over de mogelijkheden en tarieven.

De peuterarrangementen sluiten aan bij school en worden 40 (school)weken per jaar aangeboden. In de schoolvakanties is er geen peuteropvang.

VVE
Heeft u via de gemeente een VVE indicatie voor uw kind? Dan heeft u ongeacht of u recht heeft op kinderopvangtoeslag of niet, naast de aangeboden uren peuterarrangement recht op 2 dagdelen extra gratis opvang van uw peuter vanaf de leeftijd van 2,5 jaar.

Kwadraat junior: peuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Op kindcentrum de Akker hebben we kennis van en ruimte voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong. We spreken van een ontwikkelingsvoorsprong als een kind duidelijk voorloopt op één of meerdere ontwikkelingsgebieden ten opzichte van zijn leeftijdsgenoten.

Dit kan bijvoorbeeld blijken door de volgende kenmerken:
-              Een zeer goede taalontwikkeling en uitgebreide woordenschat
-              Intense betrokkenheid en een tomeloze energie
-              Al op jonge leeftijd diep nadenken over levensbeschouwelijke zaken
-              Kennishonger en grote interesse in moeilijke materie (zoals de ruimte of geschiedenis)
-              Grote mate van taakgerichtheid en concentratie, vooral bij zelfgekozen activiteiten
-              Fantasierijk en zeer creatief
-              Interesse in lezen en rekenen
-              Sterk geheugen
-              Aanpassingsvermogen aan de groep
 
Bij de begeleiding van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong is het van groot belang dat ze zo vroeg mogelijk herkend/gesignaleerd worden, zodat er op de leerbehoeften en ontwikkelingslijn kan worden ingespeeld. Bij Kindcentrum de Akker is er veel aandacht voor vroegsignalering van peuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Daarnaast zorgen we voor de doorgaande lijn naar de kleuters met het programma Kwadraat Junior , in nauw overleg met IB en leerkrachten, zodat onderpresteren en aanpassingsgedrag kunnen worden voorkomen.
In de peutergroep is er veel individuele aandacht, maar krijgen de peuters daarnaast de kans om in een veilige omgeving op onderzoek uit te gaan en uitgedaagd te worden op hun eigen niveau.